Hertha Bofællesskaber & værksteder

En hverdag med rytme og trygge rammer

Hertha Bofællesskaber & værksteder

God ernæring, bevægelse og omsorg

Velkommen

til Hertha Bofællesskaber og værksteder

Hertha Bofællesskaber og Værksteder består af 26 beskyttede boliger for udviklingshæmmede voksne personer, der er en del af Hertha Levefællesskab. Boligerne er fordelt i 3 bofællesskaber og 5 selvstændige lejligheder. Sammen med de beskyttede værksteder udgør Hertha Bofællesskaber og Værksteder en selvejende institution og en registreret socialøkonomisk virksomhed, som leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

OM TILBUDET

Hertha Bofællesskaber & værksteder er etableret i 1996

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er etableret i 1996 som tilbud til voksne udviklingshæmmede med baggrund i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn, antroposofien.

De udviklingshæmmede bor i tre bofællesskaber som en del af Hertha Levefællesskab. I levefællesskabet bor knap 150 mennesker, hvoraf de 26 er udviklingshæmmede. Nogle brugere af værkstederne bor dog andre steder og kommer dagligt til Hertha for at arbejde.

Alle udviklingshæmmede modtager i forskelligt omfang støtte efter servicelovens § 85. Derudover er der på Herthas 50 tønder land forskellige værksteder, der drives efter servicelovens § 103: gartneri, landbrug, mejeri, væveri, bageri m.v.

DET FAGLIGE

Selvstændighed, frihed, integration

Arbejdet er funderet på socialpædagogiske impulser givet af Rudolf Steiner. Men vi bekender os ikke til én bestemt pædagogik rettet mod én bestemt gruppe mennesker – vi tager afsæt i det almen-menneskelige.

Vi henter inspiration og viden fra mange forskellige teorier og vidensområder. Det kan for eksempel handle om neuropædagogik, psykologiske teorier om udvikling, tilknytning og tidlig skade, seneste forskning om kost, ernæring og sundhed, anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi m.v.

Vi tilstræber således at være opdaterede med seneste viden og forskning i forhold til alle de behov, vi møder i hverdagen.
Vores udviklingshæmmede beboere har grundlæggende de samme behov som alle os andre for at leve et helt og meningsfuldt liv.

Det pædagogiske arbejde kan således forstås som en social, kulturel og praktisk formidling af aktiviteter, der tilfredsstiller disse fælles behov på en måde, så vores udviklingshæmmede beboere kan deltage og bidrage maksimalt.

Selvstændighed, frihed, integration og meningsfuld livsudfoldelse er bærende mål for Hertha Bofællesskaber og Værksteders virke.

SUNDHED

Sundhed har en særlig plads i vores praksis

Sundhed har en særlig plads i vores daglige praksis. Den mest moderne forskning viser en entydig sammenhæng mellem krop og sind, hvilket stemmer godt overens med antroposofien.

Vi samarbejder med praktiserende læger, psykiatrien og andre offentlige og private sundheds-professionelle, ligesom vi konsulterer antroposofisk læge med jævne mellemrum.

Og så er god sundhedsadfærd integreret i vores hverdag på mange forskellige, praktiske måder i form af kost, motion, terapier og ikke mindst de mange produktive, kulturelle og sociale aktiviteter i ugens løb.

SOCIALTERAPI

Der arbejdes med det hele menneske

Socialterapien er den arbejdsmetode, der anvendes i institutionen. I socialterapien arbejdes der med ’det hele menneske’. Vi anser det for fundamentalt, at alle, også personer med særlige behov, har både ressourcer og brug for omsorg, der skal tages hensyn til for at skabe den sunde og udviklende balance gennem hele livet.

Med de impulser, Rudolf Steiner har givet, forsøger vi at hjælpe de voksne mennesker, der har brug for støtte til at udvikle og fuldføre det liv, der kun kan nås ved, at omverdenen giver den nødvendige, opmærksomme omsorg og læring.

For at opnå denne tilstræbte balance må visse forudsætninger være til stede:

En hverdag med rytme og trygge rammer
.

Et meningsfyldt, udviklende arbejde kombineret med god ernæring, bevægelse og omsorg

Mangfoldigt socialt liv med mulighed for kunstnerisk skaben.

Individuelle hensyn med læring og udvikling, så den enkelte kan udvikle sin grad af frihed og selvstændighed.

Hvis vi tilgodeser alle disse områder af tilværelsen i en balanceret form tilpasset den enkelte, kan vi som individ møde hverdagen med dens udfordringer som tænkende, følende og handlende borgere og opleve, at ’det hele menneske’ næres ved socialterapien.